Årsmøtet i Salangen Historielag blei holdt torsdag 16. mars på Regionmuseet/Lundbrygga. Her blei årsmeldinger for laget og
Årbok for Salangen lagt fram av leder og redaktør.
Per Hauglid takka nei til gjenvalg i styret. Nytt medlem blei Reidun Movik Sund. Leder takka Per Hauglid for innsatsen gjennom mange år og ønska Reidun Movik Sund velkommen i styret.
Leder redegjorde i årsmeldinga for de sakene laget arbeider med:

1. Reising av minnesmerke over Per Tønder

2. Vern av kraftsentralruinen på Salangsverket 3. Registrering og digitalisering av kulturminner i Salangen.

Når det gjelder vernesaka, så ligger den fremdeles på bordet til tekninsk sjef. For minnesmerket over Per Tønder
så har vi klart å få inn kr. 180.000 via ulike kanaler. Dette er kostnadsummen totalt for dette arbeidet som utføres av kunstneren Alvin Jensvold. I ettertid av årsmøtet er vi kommet i god dialog med Salange kommune
når det gjelder plassering. Mer om dette seinere. Kulturminneregistreringa går etter planen og kan bli sluttført i løpet av året i denne omgangen..
Sonja Westrheim var kveldens gjest. Hun holdt et meget godt og interessant fordrag om draugen slik den opptrer i folketrua.
Regnskap og budsjett blei framlagt og godkjent.