Protokoll årsmøte

SALANGEN HISTORIELAG

13.3.2018 kl.20.00

Lysthuset, Kongsveien 32

Tilstede:

Leder Eliseus Rønhaug, Reidun M.Sund, Markus Svendsen og sekretær Inge Bones

Medlemmer: ca.23  fremmøte

 
   

Saker

1.Åpning og valg av møteleder:

Leder velges

  1. Årsmelding for laget og årboka

Leder leser opp fra årsmeldingen. Gamle årbøker bør taes vare på hevdes fra salen. Styrets oppgave. Årbokmeldiga ble opplest av Jostein Sagerup.

Vedtak: Begge ble godkjent

3.Regnskap

Leder redegjør for regnskapet

Vedtak: Regnskapet godkjent

Valg:

Styremedlemmer:

Leder: Harald Hardersen, valgt 1 år

Nestleder: Markus Svendsen, som benkeforslag

Reidun Sund, gjenvalg

Randi Berg Pettersen, ikke på valg

Inge Bones, sekretær, ikke på valg

                     

Redaksjonskomité: Jostein Sagerup 1 år

Lars J Hellefossmo, gjenvalgt 2 år

Tormod Nergård, ny 2 år

Astrid Utnes, ikke på valg

Elin Larsen, ikke på valg

Valgkomité: Erling Kristiansen og Svein Prestbakk

Revisorer:    Ragnhild Fjellstad 1år

Steinar Gjertsen 1 år

Vedtak: Enst.

6.Innkomne saker

  1. Evt. økonomisk støtte til utgivelsen av gårds- og slektshistorie for Salangen.

Vedtak: Saka utsettes inntil det kommer en skriftlig henvendelse med en nærmere redegjørelse for prosjektet.

Enst. vedtak

  1. Anna Chruickshank minnesmerke

Brev fra familien ble referert.

Vedtak:

Årsmøtet slutter seg til forslaget om få til et minnesmerke over jordmor Anna Chruickshank eventuelt i tilknytning til tavlen som er oppsatt ved krigsminneløypa i Elvelund, som familien antyder i svarbrevet på styrets henvendelse.

Enst.

Tor-Arne Chruickshank og Anna Aglen Løkse som medlemmer og bifalles.

Reidun Movik Sund blir historielaget representant.

Det gjøres henvendelse til kommunen om å oppnevne kommunens representant. Reidun M. Sund kaller inn til det første møtet. Komiteen konstituerer seg selv.

Vedtak: Enst.

Kveldens gjest: Kultursjef Kurt-Jan Kvernmo: Hva er en kulturminneplan og hvorfor er den viktig? Evt. ordskifte.

Møtet slutt

Kl.: 21:05    

Inge Bones

Sekretær