Årsberetning Salangen Historielag 2020

2020 blei preget av pandemien og derfor et på mange måter spesielt år.

Laget gjennomførte 7 styremøter og avsluttet året med et styremøte som også fungerte som et meget improvisert årsmøte i november.

Styret har bestått av:

Leder Harald Hardersen

Nestleder Markus Svendsen

Kasserer: Inge Bones

Styremedlemmer: Reidun Sund og Randi Berg Pettersen

Vara har vært: Bjarne Indseth og Ragnvald Tollefsen

Aktivitet

 

Vi hadde klare ambisjoner om å fortsette rekka av mandagsmøter, men klarte bare å avvikle en mandagskveld om Husmorvikarene 17. februar før koronaen satte en stopper for disse populære kveldene.

Aktiviteten har derfor knytta seg til mer administrativ aktivitet foruten utgivelse av Årboka.

Årboka og arbeidet med denne er vårt viktigste bidrag til lokalhistoria, og utgivelsen gir også en inntekt som er viktig for laget.

Her er redaktøren egen beretning om arbeidet:

Årbok for Salangen 2020 var den 36. utgaven av boka.  Årbok 2020 besto av sine faste 120 sider, derav ca. 40 sider med bilder/illustrasjoner, og resten tekst.  Redaksjonen legger fortsatt vekt på å få inn tekster fra både fortid og nåtid, tekster fra Salangen som leserne vil kunne kjenne seg igjen i og identifisere seg med.  Men vi tar også inn tekster av mer faglig karakter, som har tilknytning til bygda vår.  Eksempler på dette i årets bok er 4 artikler i forbindelse med et tragisk 80-års jubileum for krigens inntog i Norge, og Salangen. 

Et annet prinsipp vi forsøker å etterleve er å få inn stoff (tekster/bilder) som har utspring i de ulike grendene i kommunen.  Vi synes å ha lykkes bra med det også i årets bok.

Som nevnt er stoff i forbindelse med det nevnte 80-års minne markant i boka.  Av andre hovedkapitler kan nevnes «det historiske Salangen», «fra gård og grend», «de husker jeg godt», «livsminner» og «så markerer vi», i år om Idrettsheia 70 år og Sjøvegan Bridgeklubb 70 år.  Av «landskjente salangsværinger» er til sammen 4 fotballjenter presentert, som har markert seg også på landsbasis.

Boka er trykket i 700 eksemplarer og etter hva vi har erfart har salget av boka gått godt.  Redaksjonskomiteen for Årbok 2020 har vært Lars Johan Hellefossmo, Elin Larsen, Tormod Nygaard og Astrid Utnes, med undertegnede som redaktør.

Sjøvegan mai 2021

Jostein Sagerup

Innspill til kommunale planer

Mye energi har vært brukt på kommunens planer for Salangsverket og Herredshuset. Vi har gitt innspill, skrevet brev og deltatt på møter med kommunen. Historielagets klare mening er å bevare ruinene på Salangsverket samt berge Herredshuset.

Gårds- og slektshistorie

Utgivelsen av gårds- og slektshistorie er også tidkrevende. Leder er også leder for boknemnda, og styret har tatt på seg oppgaver i forbindelse med innhenting av bilder og supplering av informasjon i bind 2 og 3. Vi regner med at Bind 1, som omhandler gårdene fra Grøtland til Rognså, kommer nå til sommeren og at bind 2 følger i 2022. Vi oppfordrer alle som har bilder de mener bør inn i bøkene, om å kontakte Markus Svendsen om dette.

Nettstedet salangenhistorielag.org

Vi arbeider nokså usystematisk med nettstedet vårt: salangenhistorielag.org, og her kan det gjøres mye mer. Vi ønsker at noen i foreningen kan ha dette som sitt ansvarsområde.

Landslaget for lokalhistorie og Troms Lokalhistorielag

Salangen Historielag er medlem av Troms Historielag, og leder deltok på Troms Lokalhistorielags årsmøte i Sørreisa. Vi er også medlem av den landsomfattende foreningen, men her blei det ikke mye aktivitet i dette underlige året. Det er likevel viktig at vi er med og får inspirerende innspill til aktiviteten.

Bekkebotn jubileum

Bygda er 200 år i år og en gruppe personer rundt UL Fjellvakten ønsker å lage et jubileumshefte. Vi støttet har støttet initiativet med 10 000,-

Økonomi

Økonomien er solid, og vi gikk inn i 2021 med en saldo pr 31.12.2020 på 416 203,53.

Regnskapene vil bli lagt fram i revidert form på årsmøtet.

Nye vedtekter

Salangen Historielag er nå registrert som egen organisasjon med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. For at vi skal komme inn i Frivillighetsregisteret, må vi endre vedtektene. De gamle vedtektene var enkle og gode, men juridisk blei de ikke godtatt. De nye må vedtas på årsmøte. Det gjelder særlig punktet som beskriver hva som skal skje ved et eventuelt opphør. Se vedlegg.

Planer

Utgivelse av årboka er vårt desidert viktigste bidrag til lokalhistoria. Arbeidet med årboka for 2021 er for lengst starta.

Vi ønsker å fortsette arrangere mandagskvelder når det blir mulig å gjøre det.

 

Salangen historielag fikk i 2020 tilbud om å overta «Bjørstadhuset» på Indregård. Etter mange overveielser har styret måtte takke nei da vi ikke har de nødvendige ressursene til restaurering av hus og hage.

Styret har derimot ønsket å bruke tid på å berge Indregård skole. Men også dette er avhengig at noen «ildsjeler» kan drive prosjektet.

Sjøvegan 4. mai 2021

Harald Hardersen